top of page

K

Kadishman, Menshe    Kano, Tsuguyoshi    Kanovitz, Howard   Kasamatsu, Shiro     Katsukawa, Shuncho 1781 - 1801    Kawamura, Kiyoshi     Kawano, Kaoru     Kawano, Tamiko     Kawase, Hasui     Keisai, Eisen 1790 - 1848    Kikugawa, Eizan 1787 - 1867     Kimura, Kada     Kitagawa, Utamaro 1750 - 1806    Komiyama, Shigeru    Kolin, Sacha 1911 - 1981    Kondo, Takahiro    Kondo, Yuzo    Kopman, Benjamin    Koshino, Yoshiro     Kohler, Herman (H.A. Kohler Co. 1872 - )    Kounellis, Jannis    Koyama, Kiyosko    Kozuru, Hajime     Krasowitz, Michael     Kuller-Barron, Hyacinth 1909 - 2001     Kusaka,  Satomi     Kutani    

bottom of page